Vir Chakra

Vayusena Medal

Param Vir Chakra

Maha Vir Chakra