Param Vishist Seva Medal Awardee List


A total of 266 Awards are listed.
Pages 1 2 3 4 5 6
Param Vishist Seva Medal
AVM Harkrishan Lal Kapur 2165 ADMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 79 Announced 26 Jan 79
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM V S Narayana 3549 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 79 Announced 26 Jan 79
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Kuppuswamiar Chidambaram 3531 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 80 Announced 26 Jan 80
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Chandrakant Shridhar Naik 3499 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 80 Announced 26 Jan 80
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Lakshman Mohan Katre 3117 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 80 Announced 26 Jan 80
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Saroj Jena 3157 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 81 Announced 26 Jan 81
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Hemant Ramkrishna Chitnis 2964 ADMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 81 Announced 26 Jan 81
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Trilochan Singh Brar 2884 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 81 Announced 26 Jan 81
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Mulk Raj 3518 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 81 Announced 26 Jan 81
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Douglas George King-Lee 3040 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 82 Announced 26 Jan 82
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Balwant Wickram Chauhan 3352 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 82 Announced 26 Jan 82
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Jagdish Raj Bhasin 3591 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 82 Announced 26 Jan 82
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Loreto Pestana Periera 3705 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 82 Announced 26 Jan 82
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Vijjaha Sriman Narayana Murthy 3587 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 82 Announced 26 Jan 82
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Kanwar Iqbal Singh Chhabra 3831 F(P)Unit : MC  Award Date 26 Jan 83 Announced 26 Jan 83
Details : AOC-in-C MC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal M J Dhotiwala 3839 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 83 Announced 26 Jan 83
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Satish Chandra Lal 3793 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 83 Announced 26 Jan 83
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal K D Chaddha 3845 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 83 Announced 26 Jan 83
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Shri Krishna Chandra Gupta 3568 ADMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 83 Announced 26 Jan 83
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Erasseri Pathayapurayil Radhakrishnan Nair 3837 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Denis Anthony La Fontaine 3844 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Jagjit Singh Sandhawalia 3810 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Madan Lal Sethi 4009 AELUnit : MC  Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details : AOC-in-C MC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Jugal Kishore Kapur 4044 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Johney William Greene 4093 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 84 Announced 26 Jan 84
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Prem Pal Singh 3871 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 85 Announced 26 Jan 85
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Subramaniam Raghavendran 3840 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 85 Announced 26 Jan 85
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Pura Singh Bajwa 3520 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 85 Announced 26 Jan 85
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Narayanan Krishnan Nair 4075 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 85 Announced 26 Jan 85
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Daya Shanker Mishra 4067 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 85 Announced 26 Jan 85
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Ripu Daman Sahni 3867 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 86 Announced 26 Jan 86
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Man Mohan Singh 4023 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 86 Announced 26 Jan 86
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Kuldip Singh Bhatia 4139 AELUnit : MC  Award Date 26 Jan 86 Announced 26 Jan 86
Details : AOC-in-C MC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Vir Narain 4007 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 86 Announced 26 Jan 86
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Chotey Lal Gupta 5027 ACCTSUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 86 Announced 26 Jan 86
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Gyanendra Nath Kunzru 4167 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Brijpal Singh Sikand 3947 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Surinder Kumar Mehra 4197 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Pynummooltil Simon George 4240 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Chandra Kant Shantaram Raje 4038 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Nirmal Chandra Suri 4236 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 87 Announced 26 Jan 87
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Jagdish Kumar Seth 4403 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Partha Kumar Dey 4404 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Krishnaswamy Subramanian 4213 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Man Mohan Sinha 4408 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Prithi Singh 4480 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Mohinder Singh Bawa 4494 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Gursharan Singh 4263 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Denzil Keelor 4805 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Gandharva Sen 4429 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Pages 1 2 3 4 5 6