Ati Vishist Seva Medal Awardee List


A total of 622 Awards are listed.
Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ati Vishist Seva Medal
AVM Shiva Krishna Varma 4531 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Debabrata Choudhury 4759 ADMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Pondicherry Jayarao Jayakumar 5037 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Manjunath Sadanand 4994 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Keith David Kingsley Lewis 5109 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Venkatraman Shankar 5197 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Arun Kumar Roy 5244 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Pooran Dev Adlakha 5266 ACCTUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Shiv Nath Rathour 5580 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Viney Kapila 5596 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Mohan Dharamdas Lalvani 5658 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Naresh Kumar 5057 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 88 Announced 26 Jan 88
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Bar to Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Prithvi Singh Brar 6007 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Om Prakash Suri 4784 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Keshava Chandra Sharma 4932 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Pratap Rao 5188 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Hamid Muhammed Shahul 5461 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Manmohan Waman Desa 5524 ACCTUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Harjit Singh Ghuman 5692 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Dalip Singh Dahiya 5866 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Vinod Kumar Verma 6528 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Philip Rajkumar 6748 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 89 Announced 26 Jan 89
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Sudheer Rajaram Karkare 5083 F(N)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Ranjit Singh Bedi 5120 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Lawrence Aloysious Menezes 5280 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Satish Kumar Sareen 5370 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Ajai Kumar Brahmawar 5858 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Subash Chander Madan 5965 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Ranjan Ghosh 6141 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Sham Rao 6200 ACCTUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Amar Jeet Singh Sodhi 6388 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Chittalore Doraiswami Chandrasekhar 8426 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 90 Announced 26 Jan 90
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM A K Mukhopadhyaya 5237 Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Subramaniam Rathnam 5921 EDNUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Vishnu Murti Raina 5382 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Sharadkumar Ramakrishna Deshpande 5694 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Trever Raymond Joseph Osman 6005 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Ranjit Kumar Malhotra 6513 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Shailendra Singh Kaushik 6766 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Teshter Jall Master 7224 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Jaswant Kumar Singh 6186 LGSUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Ajit Bhavnani 10440 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 91 Announced 26 Jan 91
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Manjit Singh Boparai 21663 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Sindhaghatta Subbaramu 5371 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
AVM Sabnavis Tirumal Rao 5530 ACCTUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Sudarshan Kumar Nijhawan 6223 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Kuldip Raj Lamba 6242 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Vinod Kumar Bhatia 6497 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Air Cmde Darshan Singh Basra 6519 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Ati Vishist Seva Medal
Gp Capt Ashok K Mehra 6631 LGSUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 92 Announced 26 Jan 92
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13