Param Vishist Seva Medal Awardee List


A total of 266 Awards are listed.
Pages 1 2 3 4 5 6
Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Pran Nath Bajaj 6392 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Philip Rajkumar 6748 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Satish Govind Inamdar 7189 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Sahab Prasad Varma 6466 MEDUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Syed Shahid Hussain Naqvi 7193 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Thirunillayi Ramaswamy Janakiraman 7058 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 00 Announced 26 Jan 00
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Prakash Sadashivrao Pingale 6755 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 01 Announced 26 Jan 01
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Khushinder Singh Bindra 6863 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 01 Announced 26 Jan 01
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Teshter Jall Master 7224 F(P)Unit : TC  Award Date 26 Jan 01 Announced 26 Jan 01
Details : AOC-in-C TC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Surender Singh Chauhan 7853 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 01 Announced 26 Jan 01
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
AVM Gulshan Kumar Kwatra 8001 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 01 Announced 26 Jan 01
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Sriperambadur Raghavan 6710 LGSUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Manjit Singh Sekhon 6756 F(P)Unit : SAC  Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details : AOC-in-C SAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Proteep Kumar Ghosh 7106 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Michael McMahon 7399 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Teja Mohan Asthana 7672 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Manek Bomanshaw Madon 7681 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 02 Announced 26 Jan 02
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Adi Rustom Ghandhi 7722 F(P)Unit : WAC  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : AOC-in-C WAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Dinesh Chandra Nigam 7938 AEMUnit : MC  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : AOC-in-C MC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Shashindra Pal Tyagi 8130 F(P)Unit : CAC  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : AOC-in-C CAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Ashok Kumar Goel 8151 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : Inspector General Flight Safety
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Vijay Achyut Patkar 8632 AEMUnit : Air HQ  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : AOM Air HQ
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Satish Kumar Ramlal Dham 8097 MEDUnit : Air HQ  Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details : DG AFMS (Air)
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Ranjeet Kumar Gupta 8899 AELUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 03 Announced 26 Jan 03
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Anil Kumar Trikha 8436 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Brijendra Mohan Bali 8438 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Bijoy Krishna Pandey 8990 F(P)Unit : TC  Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details : AOC-in-C TC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Raghu Rajan 8997 F(P)Unit : -N.A.- Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Narayan Menon 9005 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details : Air Officer in Charge Personnel
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Prakashchandra Khandubhai Desai 10078 AEMUnit : -N.A.- Award Date 26 Jan 04 Announced 26 Jan 04
Details :
Citation Not Available
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Sunil Kumar Malik 9002 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : VCAS
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Satish Kumar Jain 9716 F(P)Unit : SWAC  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : AOC-in-C SWAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Subhash Bhojwani 9734 F(P)Unit : TC  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : AOC-in-C TC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Ajit Bhavnani 10440 F(P)Unit : SFC  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : AOC-in-C SFC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Harendrajit Singh Garkal 11780 ADMUnit : EAC  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : SOA
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Parimal Kumar Sarkar 26480 MEDUnit : Air HQ  Award Date 26 Jan 05 Announced 26 Jan 05
Details : DG AFMS (Air)
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Sharad Yeshwant Savur 10525 F(P)Unit : SAC  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : AOC-in-C SAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Avinash Deodatta Joshi 10886 F(P)Unit : SFC  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : AOC-in-C SFC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Avdesh Kumar Singh 11005 F(P)Unit : WAC  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : AOC-in-C WAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Jaspal Singh Gujral 11300 F(P)Unit : CAC  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : AOC-in-C CAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Fali Homi Major 11442 F(P)Unit : EAC  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : AOC-in-C EAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Padmavathy Bandopadhyay 11528 MEDUnit : Air HQ  Award Date 26 Jan 06 Announced 26 Jan 06
Details : DG AFMS (Air)
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Pramod Kumar Mehra 11581 F(P)Unit : SWAC  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : AOC-in-C SWAC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Bhushan Nilkanth Gokhale 11630 F(P)Unit : TC  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : AOC-in-C TC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Padamjit Singh Ahluwalia 11631 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : Inspector General Flight Safety
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Arvind Kumar Nagalia 11633 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : DCAS
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Kirti Shekhar Chaturvedi 12100 AELUnit : MC  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : AOC-in-C MC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Balatikalandra Uthaiah Chengappa 12112 AELUnit : Air HQ  Award Date 26 Jan 07 Announced 26 Jan 07
Details : AOM Air HQ
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Gurnam Singh Chaudhry 11870 F(P)Unit : TC  Award Date 26 Jan 08 Announced 26 Jan 08
Details : AOC-in-C TC
Reference:  

Param Vishist Seva Medal
Air Marshal Pradeep Vasant Naik 12005 F(P)Unit : Air HQ  Award Date 26 Jan 08 Announced 26 Jan 08
Details : VCAS
Reference:  

Pages 1 2 3 4 5 6